Reading Time: 7 minutes

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu dostępnego pod adresem www.pomnie.pl prowadzonego przez Fateo Sp. z o.o. siedzibą w Nowej Wsi, a w szczególności określa zasady przechowywania i udostępniania danych i przez użytkowników przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, posiadającemu unikalną nazwę (login) i hasło;

 3. Partner – przedsiębiorstwo, które współpracuje z Usługodawcą celem przygotowania informacji i ofert dla Użytkownika;

 4. Powiernik – Osoba wskazana przez Użytkownika, która wyraziła zgodę na powierzoną funkcję, posiadająca Konto w Serwisie, dysponująca informacjami gromadzonymi przez Użytkownika w Serwisie na wypadek Zdarzenia;

 5. Prawo – prawo Polskie i UE;

 6. Produkt – sposób przechowania informacji wprowadzonych przez Konsumenta oraz udostępnienie ich wybranym przez Konsumenta odbiorcom w przypadku wystąpienia Zdarzenia a także prezentowanie danych przez Serwis przygotowane przez Usługodawcę lub Partnerów;

 7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Pomnie.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 8. Serwis/ Serwis Pomnie.pl/ Portal – usługa internetowa dostępna pod adresem pomnie.pl za pośrednictwem której Użytkownik, może przechować informacje i udostępnić je w wybranym momencie innym osobom;

 9. Strona – Usługodawca lub Użytkownik;

 10. Usługa – zapewnienie przez Usługodawcę dostępu do Serwisu dla osób zakładających Konto w Serwisie, jak również zapewnienie dostępu dla Użytkowników do Konta, na którym gromadzone są dane Użytkownika oraz zapewnienie gromadzenia danych na Koncie;

 11. Usługodawca – Fateo Sp. z o.o. siedzibą w Nowej Wsi; ul. Miła 16 05-806

 12. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, która korzysta z Serwisu poprzez założenie w nim Konta;

 13. Zdarzenie – sytuacja, którą jest określona w Serwisie, w szczególności śmierć Użytkownika wywołująca określone przez Użytkownika działania Serwisu, w tym udostępnienie informacji Powiernikowi.
 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 2. Serwis jest dostępny dla Użytkownika przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 3. Użytkownik zakładając Konto, oświadcza, że ma co najmniej 18 lat. Użytkownik niepełnoletni nie może w żadnych okolicznościach ani z żadnego powodu korzystać z Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów kwalifikacyjnych do założenia Konta w dowolnym momencie oraz do odmowy zmiany warunków oferowania Usług.
 

ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie dokładności i aktualności adresu e-mail powiązanego z Kontem, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie Konta i korzystania z Serwisu.

 2. Użytkownik nie może:
  1. celowo podszywać się pod inną osobę, używając jej imienia i / lub adresu e-mail, ani,
  2. używać adresu e-mail, do którego nie ma odpowiedniego upoważnienia.

 3. Użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć swoje hasło i nigdy nie publikować, rozpowszechniać ani publikować danych logowania do Konta, ponieważ jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce na swoim Koncie. Zabrania się używania konta innej osoby lub informacji rejestracyjnych w Serwisie bez jej zgody. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić Usługodawcę, jeśli dojdzie do nieuprawnionego użycia Konta, naruszenia bezpieczeństwa lub zmiany uprawnień Użytkownika do korzystania z Usług.

 4. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie, zgłaszając taką dyspozycję poprzez wysłanie wiadomości email z adresu email, na który zarejestrowane jest Konto.

 5. Wtyczki obsługiwane przez Serwis:
  1. Facebook,
  2. Gmail.
 

UZUPEŁNIENIE DANYCH W SERWISIE
 1. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie może zamieszczać w nim dane zgodnie z przeznaczeniem Serwisu. Przeznaczeniem Serwisu jest przechowywanie informacji Użytkownika i udostępnianie ich wybranym przez Użytkownika osobom w przypadku wystąpienia Zdarzenia.

 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które dodaje, tworzy, przesyła, rozpowszechnia lub publikuje w Serwisie i oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone lub wygenerowane przez niego są dokładne, kompletne, aktualne i zgodne ze wszystkimi przepisami prawa. Użytkownik jest właścicielem swoich danych. Użytkownik oświadcza, że ma wszelkie prawa do przechowania danych w Serwisie bez naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

 3. Główne obszary danych w jakich Użytkownik może zamieścić informacje w Serwisie:
  1. Ostatnie pożegnanie
   1. Pochówek
   2. Pogrzeb
   3. Testament

  2. Finanse
   1. Konta bankowe
   2. Karty płatnicze
   3. Kredyty i pożyczki
   4. Ubezpieczenia
   5. Plany emerytalne

  3. Majątek
   1. Nieruchomości
   2. Pojazdy

  4. Zdrowie
   1. Informacje o stanie zdrowia
   2. Ubezpieczenia

  5. Zwierzaki

  6. Wiadomości
   1. Ogólne
   2. Indywidualne

  7. Powiernicy

  8. Inne informacje, które może podać Użytkownik

 1. Rodzaje informacji w Serwisie
  1. Informacje Podstawowe oznaczają imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia oraz datę i godzinę utworzenia i usunięcia Konta i Powiernika dla Twojego konta.

  2. Informacje Chronione oznaczają Twoje prywatne dane, które prywatnie zamieszczasz w Serwisie w głównych obszarach zgodnie z pkt 3 powyżej. Informacje te są niedostępne dla Usługodawcy. Bardzo poważnie, traktujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich Informacji Chronionych, w związku z czym Usługodawca wbudował środki ochrony prywatności i bezpieczeństwa w technologię i stosuje praktyki biznesowe pozwalające na ochronę tych informacji. Ponieważ Informacje Chronione i wszystkie pliki z Informacjami Chronionymi są zaszyfrowane, w trakcie standardowych, codziennych operacji biznesowych Usługodawca możemy zobaczyć tylko typy Informacji Chronionych przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na podstawie kategorii, ale nie treść ani szczegóły takich Informacji.

 1. Dodawanie informacji w Serwisie
  1. Użytkownik zgodnie ze swoimi preferencjami, po założeniu Konta, zapisuje w Serwisie informacje,

  2. Zgodnie z wyborem Użytkownika i jego dyspozycją informacje lub ich część będą przekazane wskazanym przez niego osobom, w tym Powiernikowi, w przypadku wystąpienia Zdarzenia.

  3. Niektóre informacje mogą zgodnie z wolą Użytkownika być widoczne od razu po wprowadzeniu dla Powierników.

 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania innych danych osobowych niż niezbędne dla założenia Konta lub kontaktu z Powiernikiem. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie reguluje Polityka Prywatności.

 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania w Serwisie danych wrażliwych Użytkownika lub innych osób.DODAWANIE POWIERNIKÓW I ODBIORCÓW WIADOMOŚCI
 1. Użytkownik wskazuje osobę lub osoby, które chce aby zostały Powiernikami wpisując do serwisu ich dane (imię, nazwisko, adres email i nr telefonu).
 2. Na wskazane przez Użytkownika adresy mailowe wysyłane są zaproszenia do pozostania Powiernikiem.

 3. Osoba, która zaakceptuje zaproszenie do pozostania Powiernikiem i wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w tym celu jest zobowiązana utworzyć Konto w Serwisie

 4. Powiernik otrzymuje dostęp do informacji, które Użytkownik pozostawił w Serwisie ze statusem widoczne od razu a także do informacji, które będą mu udostępnione po wystąpieniu Zdarzenia.

 5. Usługodawca ma możliwość anulowania zaproszenia Powiernika, jeżeli nie jest ono zaakceptowane w ciągu 6 miesięcy lub wskazana jako Powiernik osoba nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych.

 6. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować niezaakceptowane zaproszenie do pozostania Powiernikiem

 7. Użytkownik w dowolnym momencie może zablokować wybranego Powiernika, może także usunąć Powiernika

 8. Użytkownik ma możliwość wskazania adresów mailowych osób, do których chce wysłać wiadomości w przypadku Zdarzenia.ZGŁOSZENIE ZDARZENIA
 1. Tylko Powiernik może zgłosić Zdarzenie.

 2. Aby zgłosić Zdarzenie Powiernik musi po autoryzacji w Serwisie wybrać opcję zgłoszenia Zdarzenia.

 3. Na wskazany przez Użytkownika adres email Powiernika wysyłana jest wiadomość z prośba o potwierdzenie zgłoszenia Zdarzenia.

 4. Powiernik potwierdza zgłoszenie Zdarzenia i aby dokończyć zgłoszenie Zdarzenia Powiernik powinien wysłać na wskazany w emailu adres mailowy akt zgonu Użytkownika.

 5. Wiadomość z informacja o Zdarzeniu wysyłana jest także na adres mailowy Użytkownika. Użytkownik od momentu zgłoszenia Zdarzenia ma 24 godziny aby odwołać zgłoszenie Zdarzenia. W tym czasie Konto Użytkownika jest blokowane i nie można w nim wprowadzać żadnych zmian.

 6. Jeżeli Użytkownik nie odwoła zgłoszenia Zdarzenia w ciągu 24 godzin i Powiernik poprawnie potwierdzi Zdarzenie Serwis uruchamia proces wypełnienia woli Użytkownika w przypadku Zdarzenia.

 7. Każda weryfikacja aktu zgonu jest przeprowadzana indywidualnie przez Usługodawcę.DYSTRYBUCJA DANYCH UŻYTKOWNIKA PO POTWIERDZENIU ZDARZENIA 
 1. Określone przez Użytkownika informacje przekazywane są Powiernikowi w formie raportu na adres email Powiernika.

 2. Udostępnianie informacji zgodnie z dyspozycją Użytkownika Powiernikowi i innym adresatom następuje w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia Zdarzenia.ZAMKNIĘCIE KONTA W SERWISIE
 1. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie, zgłaszając taką dyspozycję poprzez wysłanie wiadomości email z adresu email, na który zarejestrowane jest Konto.

 2. Usługodawca może zakończyć świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika, gdy Użytkownik rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Usługa w takim wypadku przestaje być świadczona po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej zakończeniu w drodze wiadomości e-mail. Zaprzestanie świadczenia Usługi jest równoznaczne z zamknięciem Konta.

 3. Usługodawca ma prawo zamknąć Konto Użytkownika jeżeli nie było na nim żadnej aktywności w okresie ostatnich 3 lat. Miesiąc przed zamknięciem Usługodawca wyśle do Użytkownika wiadomość na wskazany adres email informująca o terminie zamknięcia Konta.

 4. Usługodawca zamknie Konto w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia Zdarzenia. Na wniosek Powiernika, Użytkownik może zachować na nośniku informacje przechowywane na Koncie.

 5. Usługodawca usunie dane Użytkownika w przypadku zamknięcia Konta w ciągu 6 miesięcy od takiego zdarzenia.REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

 2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych

 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).


ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1. Usługodawca nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Usługodawca informuje jednak, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR chyba, że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Usługodawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 4. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

  7. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.

 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje w ramach strony Serwisu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze siedziby Usługodawcy oraz w wersji elektronicznej na stronie www.pomnie.pl.


DANE OSOBOWE
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu przetwarzane są dane osobowe.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące uprawnień Klientów będących osobami fizycznymi są zawarte w Polityce Prywatności na stronie Pomnie.pl.