Reading Time: 7 minutes

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności Fateo sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi, zwanej dalej Administratorem.

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników i innych osób, których dane osobowe są udostępniane Administratorowi w związku z założeniem i korzystaniem z konta użytkownika w portalu Pomnie.pl, zwanym dalej Portalem.

Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka prywatności stanowi w szczególności realizację art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia. 

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Zakładając konto lub logując się do konta założonego już w Portalu lub korzystając z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem Portalu, użytkownik Portalu akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając Portal, użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach internetowych, systemach lub portalach internetowych obsługiwanych przez inne podmioty.


2.  Administrator Danych Osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników Portalu jest Fateo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Administrator danych osobowych jest podmiotem, który decyduje o celu i zakresie przetwarzania przekazanych mu danych osobowych, przy czym Administrator zastrzega, że przetwarzanie danych w Portalu może odbywać się wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce i zgodnie z Regulaminem Portalu.

Pozyskiwanie danych osobowych przez Administratora do Portalu może odbywać się w następujący sposób:

  • bezpośrednio przez założenie przez użytkownika konta w Portalu i zamieszczanie w nim danych osobowych,
  • pośrednio przez przekazanie przez użytkownika danych osobowych powiernika lub innych osób uprawnionych.


Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”. Zasady przetwarzania i ochrony danych w tym zakresie określone są w Polityce Cookies dostępnej na stronach: https://pomnie.pl/cookies/


2.2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby przekazane dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 Rozporządzenia.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3.1. Użytkownik

W celu korzystania z Portalu niezbędne jest utworzenie w Portalu konta użytkownika. W związku z utworzeniem konta użytkownika Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia Administratorowi utworzenie konta użytkownika w Portalu i korzystanie z Portalu. Zgoda użytkownika jest udzielana w momencie tworzenia konta.

Administrator informuje, że niektóre dane gromadzone i przetwarzane w Portalu mogą być danymi podlegającymi szczególnej ochronie, tzw. dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia. Jednakże dla korzystania z Portalu nie jest wymagane podanie przez użytkownika danych szczególnych kategorii. W zależności jednak od dyspozycji poczynionych w Portalu, Administrator może przetwarzać dane takiej kategorii, w szczególności w zakresie stanu zdrowia, przekonań religijnych, orientacji seksualnej. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik wyrazi zgodę stosownie do art. 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia.

Administrator przetwarza dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego usług własnych. Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Administrator może dokonać na danych osobowych użytkownika czynności anonimizacji celem przetwarzania takich danych do celów statystycznych i marketingu usług podmiotów trzecich. Czynności te nie stanowią czynności przetwarzania danych osobowych.


3.2. Powiernik

W celu realizacji funkcji Portalu, użytkownik może ustanowić jednego lub wielu powierników, którzy będą mieć dostęp do danych użytkownika w określonych przez użytkownika sytuacjach i na określonym przez użytkownika poziomie dostępu. Celem ustanowienia powiernika Użytkownik zobowiązany jest podać jego imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

W przypadku wskazania przez użytkownika powiernika i podania jego danych osobowych w Portalu, Administrator wykonuje względem powiernika obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 Rozporządzenia. Powiernikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora w Portalu. W takim przypadku dane powiernika zostaną usunięte z Portalu, a użytkownik uprawniony będzie do wskazania innego powiernika.


3.3. Inne osoby

W związku z korzystaniem z Portalu w zakresie jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzania do Portalu informacji dotyczących dyspozycji wysłania przygotowanej przez niego komunikacji oraz wykonania innych dyspozycji użytkownika, użytkownik może przechowywać w swoim koncie dane osób trzecich, w tym ich dane osobowe. Dane te mogą być dostępne dla Administratora wyłącznie w przypadku realizacji przez powiernika dyspozycji użytkownika, o ile użytkownik tak postanowi. Administrator zobowiązany jest do wykonania obowiązku informacyjnego względem tych osób z chwilą udostępnienia mu danych osobowych tych osób.4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkownika posiadającego konto w Portalu będą dostępne dla Administratora oraz powiernika, a także dostawcy infrastruktury i oprogramowania, a także firm je serwisujących, wyłącznie jednak w celu wsparcia, utrzymania i rozwoju Portalu i jego funkcjonalności oraz jego bezawaryjnego funkcjonowania, jak również sprzętu na którym Portal jest zainstalowany, a także banków i instytucji obsługujących płatności on-line w przypadku korzystania z płatnej wersji konta użytkownika. Z podmiotami tymi zostały zawarte odpowiednie umowy dotyczące zachowania poufności danych.

W przypadku gdy użytkownika reprezentuje przedstawiciel prawny będzie on miał możliwość realizacji uprawnień wskazanych w pkt 7 niniejszej Polityki w imieniu i na rzecz użytkownika.

Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych statutowych celów Administratora. Administrator zastrzega jednak, że wszelkie dane zapisane w systemach informatycznych będą także dostępne dla podmiotów świadczących usługę hostingu oraz serwisu Portalu.

Dane zapisane przez użytkownika na koncie w Portalu będą dostępne dla powiernika w zakresie w jakim użytkownik upoważni go osoby w systemie do dostępu do zgromadzonych w nim danych. Osoby, którym użytkownik udostępni dostęp do danych nie będą miały możliwości modyfikacji danych zamieszczonych na koncie użytkownika w Portalu przez użytkownika.5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Portal jest zobowiązany do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika Portalu do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom zlokalizowanym w państwach trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.6. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza powierzone dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności.

6.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez osobę fizyczną zgodę Administrator przetwarza dane do momentu wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z dyspozycją usunięcia konta użytkownika. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane powiernika ustanowionego przez użytkownika Administrator przetwarza do momentu wniesienia przez powiernika sprzeciwu albo usunięcia przez użytkownika danych powiernika z Portalu. Administrator może przetwarzać dane powiernika dalej, wyłącznie w sytuacji, gdy jest on również użytkownikiem Portalu. W takim przypadku dane przetwarzane sa zgodnie z zasadami właściwymi dla użytkownika.

6.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z utworzeniem konta użytkownika Portalu Administrator przetwarza dane do momentu likwidacji konta przez użytkownika, z tym zastrzeżeniem jednak, że w okresie 6 miesięcy od likwidacji przez użytkownika jego konta Administrator zapewni użytkownikowi możliwość skopiowania danych zapisanych na jego koncie. Po tym czasie wszelkie dane użytkownika zostaną usunięte.

6.3. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dane zostają usunięte przez Administratora po upływie 3 lat od ostatniej aktywności.

6.4. W przypadku powzięcia informacji od powiernika o śmierci użytkownika, Administrator zamyka konto użytkownika, z tym zastrzeżeniem jednak, że w okresie kolejnych 6 miesięcy Administrator zapewni powiernikowi oraz innym osobom wskazanym przez użytkownika możliwość skopiowania danych zapisanych na jego koncie wyłącznie jednak w zakresie w jakim mają one do tych danych dostęp. Po tym czasie wszelkie dane użytkownika zostaną usunięte. Do zamkniętego konta użytkownika dostęp posiada wyłącznie powiernik w zakresie określonym przez użytkownika i bez możliwości edycji danych.


7. Uprawnienia podmiotów danych

Administrator respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności, każdej osobie w ramach będącej użytkownikiem Portalu, a także powiernikowi wskazanemu przez użytkownika, których dane są przetwarzane w Portalu, przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych;

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu, w każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
– korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
– wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
– celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jej dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jej danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Administratora i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo zrealizować drogą emailową na [email protected]8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie w ramach Portalu.9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia.

Administrator podejmuje, w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania danych osobowych.10. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki prywatności są naruszane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.11. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownicy Portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie: https://pomnie.pl/privacy-policy/

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.